image3

Insurance:ประกันวินาศภัย

เราให้บริการอะไรบ้าง

เราคือนายหน้าประกันวินาศภัยครบวงจร ความเสี่ยงภัยของคุณให้เราดูแล ไม่ว่าจะเป็น

1. ประกันภัยการเดินทาง คุ้มครองทั่วโลกสูงสุด 10 ล้านบาท 

2. ประกันอัคคีภัย

3. ประกันภัยขนส่ง 

4. ประกันภัยรถยนต์ สด-ผ่อน


เรายังให้บริการ รับทำ พรบ ภาคบังคับและต่อภาษีประจำปีรถยนต์ประจำปีอีกด้วย ประโยชน์ของประกันภัย

ประกันภัยมีประโยชน์อย่างไร

 

ปัจจุบันการประกันภัยได้เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์ทั้งในด้านการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจ เป็นประโยชน์ให้ทั้งบุคคลและนิติบุคคลอย่างมาก สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย

 • ให้ความคุ้มครองทำให้เกิดความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย
 • ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เป็นหลักประกันต่อบุคคลและครอบครัวของผู้เอาประกันภัย เช่น กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินชดเชยจำนวนหนึ่ง ทำให้ไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้อื่น
 • ช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ค่าเสียหายนั้นจากผู้รับประกันภัย
 • ช่วยปลูกฝังให้เกิดนิสัยการประหยัดและการออม เนื่องจากต้องเก็บเงินจำนวนหนึ่งไว้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้ได้ตามจำนวนที่ตกลงไว้กับผู้รับประกันภัยและต้องชำระให้ทันภายในกำหนดเวลา การออมทำให้มีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินและยามชรา
 • สามารถนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้

2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ

 • ก่อให้เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่าจะเกิดกับทรัพย์สินหรือชีวิตของเจ้าของกิจการ
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กย่อมดำเนินอยู่บนความเสี่ยง หากมีการกระจายความเสี่ยงไปให้ผู้รับประกันภัยช่วยรับภาระแทน ก็จะทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น
 • ช่วยในการขยายเครดิตให้กับผู้กู้เงิน เป็นหลักประกันช่วยให้การกู้ยืมเงินดำเนินไปได้อย่างสะดวก เพราะการประกันภัยช่วยลดความเสี่ยงของผู้ให้กู้จากหนี้สูญ เช่น ธนาคารจะกำหนดให้ ผู้กู้จะต้องทำประกันชีวิตเท่ากับจำนวนเงินที่ต้องการกู้ หากผู้กู้เสียชีวิตไป ธนาคารก็จะสามารถเรียกเงินกู้ส่วนที่เหลือคืนได้ เพราะมีหลักประกันว่าจะได้รับชดใช้คืน
 • ช่วยให้เกิดเสถียรภาพด้านต้นทุนการผลิต เพราะการทำประกันภัยคือการโอนความเสี่ยงภัยไปให้กับบริษัทประกันภัย โดยการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจำนวนหนึ่งที่มีจำนวนแน่นอนตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งถึงแม้จะเกิดหรือไม่เกิดภัยก็ตามต้นทุนการผลิตก็ถูกกำหนดได้อย่างแน่นอน ช่วยให้การคำนวณต้นทุนใกล้เคียงกับความเป็นจริง
 • ช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้าขายระหว่างประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า เพราะธุรกิจเหล่านี้ต้องมีการขนส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปขายยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีระยะทางไกลและอาจเกิดอันตรายในระหว่างการขนส่งได้ การประกันภัยนอกจากจะเข้ามาช่วยรับภาระความเสี่ยงภัยดังกล่าวข้างต้นแล้วยังทำให้ผู้ลงทุนกล้าตัดสินใจนำสินค้าไปจำหน่าย ซึ่งจะทำให้การค้าระหว่างประเทศมีความเจริญก้าวหน้า
 • ช่วยส่งเสริมธุรกิจบางประเภทให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภัยมากๆ เช่น ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจรับส่งสินค้า และพาณิชย์นาวี เป็นต้น

3. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

 • ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสงเคราะห์จากภาครัฐ ทำให้สังคมมีหลักประกันความปลอดภัย มีความมั่นใจว่าเมื่อเกิดอุบัติภัยและความเสียหายขึ้นผู้ประสบภัยจะได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทน เช่น หากบ้านผู้เอาประกันภัยเกิดไฟไหม้ทำให้สูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยก็สามารถนำมาสร้างบ้านใหม่และใช้ในการดำรงชีพต่อไป ไม่ต้องเป็นภาระสังคมในการให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น
 • ช่วยให้มีการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการประกันภัยมีการเก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยจะนำเงินเหล่านั้นไปลงทุนกับแหล่งเงินอื่น เพื่อให้ได้ดอกผลกลับคืนมา วิธีดังกล่าวช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้า

image4
image5

ประกันภัยรถยนต์

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อย่อว่า พรบ. คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่รถยนต์ทุกคันต้องมี เพื่อให้มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พรบ. รถยนต์จะให้ความคุ้มครองทั้งเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคนเดินเท้าที่ได้รับความเสียหายจนถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บต่อร่างกายและอนามัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถยนต์คันที่มี พรบ.


โดย พรบ. นั้นจะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดประกันภัยรถยนต์ขึ้นมา


ประกันภัยรถยนต์ คือ ประกันภัยภาคสมัครใจ รถคันใดจะทำหรือไม่ทำก็ได้ ไม่มีกฎหมายบังคับให้ทำเหมือนกับ พรบ. ประกันภัยรถยนต์นั้นมีข้อดีคือมีความคุ้มครองบุคคลเพิ่มเติมจาก พรบ. และที่สำคัญคือช่วยคุ้มครองตัวรถคันเอาประกัน หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น เจ้าของรถจะได้ไม่ต้องรับภาระค่าเสียหายต่อตัวรถยนต์จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หรือหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็เพียงส่วนที่นอกเหนือจากความคุ้มครองที่มีในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เท่านั้น ไม่จำเป็นจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

นอกจากประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ที่คุณต้องมีแล้ว ยังมีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่คุณสามารถเลือกได้ 5 ประเภท ดังนี้


ประกันรถยนต์ ชั้น 1 คือประกันรถยนต์ที่มีความครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งยานพาหนะ ชีวิต การบาดเจ็บ ของทั้งผู้ขับ คู่กรณี และบุคคลที่สามที่ได้รับผลกระทบด้วย


ประกันรถยนต์ชั้น 2 ครอบคลุมความเสียหายกับยานพาหนะทุกคันที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเหตุรถหาย และไฟไหม้อีกด้วย


ประกันรถยนต์ชั้น 3 ครอบคลุมทรัพย์สินและชีวิตของคู่กรณีและบุคคลภายนอก รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลของคนขับ และผู้โดยสารของรถที่เอาประกัน


ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ครอบคลุมเหมือนกับประกันรถยนต์ชั้น 3 แต่มีเพิ่มขึ้นมาคือ การคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันด้วย เฉพาะในกรณีที่มีการชน และมีคู่กรณีเท่านั้น จะไม่คุ้มครองในกรณีความเสียหายต่อตัวรถยนต์ในกรณีที่ไม่มีคู่กรณี


ประกันรถยนต์ชั้น 2+ จะเหมือนกับประกันรถยนต์ชั้น 3+ แต่เพิ่มความคุ้มครองในกรณีที่รถหาย หรือเหตุไฟใหม้เข้าไปด้วย


เราเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีบริษัทประกันภัยให้คุณเลือกมากกว่า 30 บริษัทนอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อน รวมถึงชำระผ่านบัตรเครดิตผ่านเครื่องรับชำระ หรือชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์


*หมายเหตุ: ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ 6004039398

บริการประกันภัยรถยนต์ สด-ผ่อน

เราให้บริการรับทำ พรบ. และบริการต่อภาษีประจำปีรถยนต์ทุกชนิด 

ให้บริการทั้งเงินสดและเงินผ่อน

สอบถาม ปรึกษาหรือขอใบเสนอราคาฟรี

image6

ประกันเดินทาง

 แม้ว่าในการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศแต่ละครั้งจะเตรียมตัวมาอย่างดีเพียงใด แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น โดนยกเลิกตั๋วเครื่องบิน กระเป๋าหาย เจ็บป่วย ฯลฯ ยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบเดินทางคนเดียวหรือนักเดินทางขาลุย ซึ่งเสี่ยงประสบอุบัติเหตุสูงแล้ว ประกันการเดินทางยิ่งสำคัญ นั่นก็เพราะว่าค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศนั้นถือได้ว่าแพงมากถ้าเทียบกับค่ารักษาในประเทศไทย ซึ่งหากเกิดเหตุไม่คาดคิดล้มป่วยกระทันหันขึ้นมา เราเองคงไม่อยากที่จะต้องแบกรับภาระในการรักษาในราคามหาโหดอย่างแน่นอน 


สำหรับครอบครัวที่วางแผนที่จะเดินไปต่างประเทศ คงไม่สนุกแน่ หากมีใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเกิดป่วยขึ้นมาก่อนการเดินทาง ทำให้ต้องยกเลิกการเดินทางกระทันหัน ซึ่งประกันการเดินทางต่างประเทศจะช่วยให้เราสามารถขอเคลมค่าบริการต่างๆ ที่เราได้จ่ายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้บริการกลับมาได้ รับรองว่าภาระค่าใช้จ่ายจะลดลงอีกเพียบเลย แถมไม่ต้องเสียเงินไปแบบสูญเปล่าอีกด้วย  


ลองมาดูกันดีกว่าว่า ประกันการเดินทาง  จำเป็นไหม คุ้มครองอะไรได้บ้าง และเหมาะกับขาลุยอย่างเรารึเปล่า?

1. การ ยกเลิกตั๋วเครื่องบิน /เที่ยวบินล่าช้า / เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องยกเลิกการเดินทาง ความคุ้มครองนี้เหมาะกับครอบครัวที่วางแผนที่จะเดินไปต่างประเทศ แต่มีคนในครอบครัวเกิดป่วยหนักขึ้นมาก่อน ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ต้องยกเลิกการเดินทางกระทันหัน ความคุ้มครองส่วนนี้จะช่วยชำระเงินให้กับค่าบริการต่างๆ ที่เราได้จ่ายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้บริการได้

2. คุ้มครองเรื่องสุขภาพ และอุบัติเหตุ มีไว้เพื่อคุ้มครองในส่วนของการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทาง ซึ่งตอนเลือกซื้อประกันอย่าลืมตรวจสอบว่าวงเงินคุ้มครองครอบคลุมตามความต้องการหรือไม่

3. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับนักเดินทางสายลุยที่ชอบไปสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติหรือเมืองเล็กๆ เมื่อเจ็บป่วยขั้นรุงแรง อาจไม่มีโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมรักษา บริษัทประกันภัย จะช่วยประสานงานเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อดำเนินการรักษา

4. ประกันกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินในกรณีที่เสียหาย หากต้องไปในที่ที่แออัดวุ่นวาย ความคุ้มครองนี้จะทำให้คุณสบายใจได้ในระดับหนึ่ง เพราะหากสัมภาระหรือทรัพย์สินถูกฉกชิง วิ่งราวขึ้นมา เราสามารถที่จะขอเคลมได้ รวมถึงหากเดินทางแล้วกระเป๋าเดินทางเกิดหาย หรือเกิดการชำรุดเสียหายจากการขนย้ายในสนามบิน ก็เคลมได้เช่นกัน


ทั้งนี้ท่านควรศึกษา และอ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อประกันเดินทาง หากท่านไม่ทราบ ไม่แน่ใจ ให้เราช่วยแนะนำได้ตลอด 24 ชม.

ต้องการซื้อประกันเดินทางหรือประกันภัยประเภทอื่นๆ ขอใบเสนอราคาฟรี